Misja

Przedszkole jest miejscem, w którym wychowanek kreowany jest na człowieka rozumiejącego innych, szanującego odrębność rasową, narodowościową i religijną. Jest placówką, która służy rzeczywistej demokracji, gdzie każde dziecko ma te same warunki rozwoju i takie same szanse odnoszenia sukcesów.

Zadaniem przedszkola jest organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych i wchodzeniu w różne osobowe interakcje, dążenia do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i umysłowej. Nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest rozwój dziecka przez:  kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata i wobec życia, wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego predyspozycji i możliwości rozwojowych, doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole, pomoc rodzinie w opiece nad dzieckiem, udzielanie dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Program pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym określa zadania wchodzące w zakres następujących dziedzin oddziaływania: zdrowotne, społeczno-moralne, umysłowe, techniczne i estetyczne. Treści podane w każdym dziale programowym są ze sobą integralnie powiązane, stwarzając możliwość jednoczesnego realizowania różnorodnych zadań wychowawczo-dydaktycznych. Rozwój osobowości staje się w ten sposób rezultatem wieloletniego intensywnego uczestniczenia dziecka w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego go świata. Przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole służy realizacja zadań wszystkich dziedzin wychowania, począwszy od grupy najmłodszej, stąd dojrzałość szkolna jest wynikiem pełnej realizacji tych różnorodnych i przenikających się wzajemnie treści.

Akademia Przedszkolaka

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Przedszkoledynow.pl