Wyżywienie

Posiłki podawane w naszym przedszkolu są zdrowe, przygotowane zgodnie z normami i zaleceniami dietetyka, który opracowuje dla naszych dzieci menu dostosowane do wieku i potrzeb przedszkolaków.

Jadłospis tygodniowy wywieszany jest w przedszkolu na tablicy informacyjnej. W przypadku dziecka z alergią pokarmową zapewniamy dietę eliminującą, która polega na wykluczeniu z jadłospisu produktów powodujących alergię.

 

Opłata miesięczna za wyżywienie wynosi 169 zł 

 

Regulamin zgłaszania nieobecności dzieci oraz zasady zwrotu opłat za wyżywienie.

§1

Przedmiot regulaminu

Przedmiotem regulaminu jest określenie sposobu pozyskiwania przez Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Przedszkolaka w Dynowie informacji związanych ze sposobem zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu przez rodziców/prawnych opiekunów.

§2

Adresaci regulaminu

Regulamin ma zastosowanie do rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Językowego Akademia Przedszkolaka w Dynowie, nauczycieli oraz dyrektora przedszkola.

§3

Zadania osób realizujących regulamin

1. Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka:

- zgłaszają nieobecność dziecka najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności.

2.Nauczyciele przedszkola:

- prowadzą ewidencję obecności i nieobecności dzieci w przedszkolu;

- przyjmują zgłoszenia dotyczące nieobecności dziecka w przedszkolu;

- przyjmują, ewidencjonują i gromadzą usprawiedliwienia dotyczące nieobecności dziecka w przedszkolu.

3.Dyrektor przedszkola monitoruje realizowanie procedury.

 

§4

Sposób przekazywania zgłoszenia

Zgłoszenia, o których mowa w §3 ust. 1, dokonuje się osobiście lub telefonicznie nauczycielowi wychowawcy danej grupy przedszkolnej, do której uczęszcza dziecko

lub p.o. dyrektora pod nr tel. 575 225 311. Zgłoszenia można kierować również do koordynatora przedszkola pod numer telefonu: 736 938 983.

 

§5

Zasady zwrotu opłat za wyżywienie

1. Opłata miesięczna za wyżywienie wynosi 169 zł, dzienna stawka to 8,50 zł.

2. Opłata za wyżywienie jest wnoszona z góry za cały miesiąc w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

3. Opłaty za wyżywienie należy wysyłać na numer konta bankowego przedszkola.

4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega opłata od 2-go dnia nieobecności obliczana następująco: 8,50 zł x liczba dni nieobecności dziecka w przedszkolu. Wyjątkiem są wcześniej uzgadniane dłuższe, ciągłe nieobecności. Nieobecności jednodniowe nie są odpisywane. 

5. Opłata, o której mowa w pkt.4 jest zwracana pod warunkiem poinformowania przedszkola o nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 8.30 danego dnia. Nieobecności nie zgłoszone terminowo nie są odpisywane.

6. Szczegółowe sposoby zgłaszania nieobecności dzieci zawarte są w §4.

7. Informacje odnośnie przydzielonych zwrotów udzielane są telefonicznie lub osobiście w przedszkolu wyłącznie przez p.o. dyrektora w godzinach jego pracy.

8.  Zwroty za posiłki będą dokonywane ( 3 razy w roku ) w terminie ustalonym przez placówkę.

§6

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 01.10.2019 r. 

 

Akademia Przedszkolaka

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Przedszkoledynow.pl