Regulamin

Regulamin Niepublicznego Przedszkola Językowego

 "Akademia Przedszkolaka" w Dynowie

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie i rozszerzenie zapisów Statutu Przedszkola.
 2. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz opłacenie wpisowego.
 3. Przyjmuje się tylko dzieci, które samodzielnie zgłaszają potrzeby fizjologiczne.
 4. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
 5. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do Przedszkola powinno regularnie do niego uczęszcza, a wszelkie odstępstwa dotyczące godzin pobytu  powinny zostać ustalone z dyrekcją i nauczycielem powadzącym.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni oraz wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad ujętych zarówno w Statucie Przedszkola, jak i Regulaminie Przedszkola.
 7. Nadzór pedagogiczny pełni kurator oświaty w Rzeszowie.
 8. Postanowienia regulaminu mają na celu służyć dobru dziecka, jego prawidłowemu rozwojowi umysłowemu, fizycznemu oraz społeczno-emocjonalnemu.

 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE

 1. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają dzieci w godzinach od 6:30 do 8.45, a odbierają od 14.30 - 18:00 (o ile nie ustalono inaczej - wszelakie odstepstwa ustalane z dyrekcją oraz nauczycielem prowadzącym)
 2. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za dziecko w drodze do przedszkola i w drodze do domu z przedszkola.
 3. Realizacja podstawy programowej dla dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne odbywa się od 9.30 do 14.30.
 4. Przedszkole może prowadzić innowację pedagogiczną.
 5. W przypadku dłuższej planowanej nieobecności dziecka należy poinformować Przedszkole w odpowiednio wcześniejszym terminie.
   Za powiadomienie uznaje się telefon wykonany na numer Przedszkola i odebrany przez uprawnionego pracownika Przedszkola lub przedłożenie informacji w formie pisemnej (także za pośrednictwem e-maila).
 6. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do aktualizowania swojego numeru telefonu kontaktowego.
 7. Do Przedszkola dzieci przychodzą pod opieką rodziców lub opiekunów, odbierane mogą być wyłącznie przez osoby pełnoletnie i upoważnione. Jeżeli dziecko z różnych przyczyn nie będzie chciało opuścić Przedszkola z osobą upoważnioną, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela, dyrektor Przedszkola lub inna upoważniona osoba kontaktuje się z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 8. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub jeżeli zachodzi takie podejrzenie.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni. W przeciwnym wypadku żaden pracownik Przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowe dziecka.
 10. Rodzice są zobowiązani przyprowadzać do Przedszkola dzieci zdrowe i czyste. W przypadku zaobserwowania u dziecka przez personel Przedszkola takich objawów, jak: utrzymujący się kaszel, katar, wymioty, wysypka, biegunka, to na wniosek dyrektora lub wychowawcy grupy rodzice/opiekunowie prawni winni przedstawić zaświadczenie lekarskie, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Przedszkola. Brak takiego dokumentu skutkuje nieprzyjęciem dziecka do Przedszkola do momentu ustania objawów. Po przebytej chorobie rodzice/opiekunowie prawni również są zobowiązani do przedstawienia dyrektorowi zaświadczenia lekarskiego.
 11. Jeżeli chorobowe objawy wymienione w pkt.10 zostaną zauważone po przyjęciu dziecka do Przedszkola, nauczyciel wychowawca powiadamia dyrektora, który zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych lub w razie jego nieobecności sam zgłasza te dolegliwości rodzicom/opiekunom. Oczekuje się wówczas, iż rodzice/opiekunowie odbiorą dziecko z Przedszkola w możliwie najkrótszym czasie.
 12. W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
 13. W Przedszkolu nie wolno podawać żadnych lekarstw, chyba że są to leki podtrzymujące  funkcje życiowe. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani wówczas do złożenia pisemnej prośby do dyrektora o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki mogą być dziecku podane.
 14. W przypadku choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora Przedszkola.
 15. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w: pastę i szczoteczkę do zębów, kubek do płukania zębów, obuwie domowe, odzież na zmianę lub w/w zaopatruje przedszkole (wchodzi w cenę wpisowego).
  Wszystkie przedmioty należące do dziecka winny być podpisane. Rodzice/opiekunowie winni zadbać, by odzież była dostosowana do pory roku i aktualnego wzrostu dziecka.
 16. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przyniesione do Przedszkola przez dzieci.
 17. Zaleca się, by dzieci nie przynosiły do Przedszkola własnych zabawek.
  Wyjątkiem są dni wyznaczone przez nauczycieli wychowawców.
 18. Dzieciom nie wolno przynosić jedzenia do Przedszkola, wyjątkiem jest oferowana opieka czasowa gdzie za posiłek odpowiedzialni są  rodzice.
 19. Przedszkole w następujący sposób wypełnia zadania opiekuńcze:

a)      opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w Przedszkolu sprawują nauczyciele, w  wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik Przedszkola wyznaczony przez dyrektora,

b)      rozkład dnia w Przedszkolu ma na celu zapewnienie dzieciom różnorodnych i zgodnych z ich potrzebami rozwojowymi zajęć,

c)       jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe – dzieci codziennie przebywają na świeżym powietrzu,

d)      dzieci, które tego potrzebują, mają zapewnioną możliwość odpoczynku: leżakowanie lub zajęcia relaksacyjne i wyciszające.

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

 1. Dzieci nie są zmuszane w Przedszkolu do jedzenia ani leżakowania. Jeżeli dziecko nie zje posiłku, nauczyciel wychowawca informuje o tym rodzica/opiekuna.
 2. Dzieci korzystają z placu zabaw będącego pod nadzorem nauczycieli oraz personelu Przedszkola.
 3. Sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację, ogrzewanie i wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami.
 4. W salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 20°C, w przypadku niższej temperatury dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący.
 5. Korzystanie z posiłków przez dzieci alergiczne uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami/opiekunami prawnymi.
 6. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem Przedszkola:

a)      Opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 10 dzieci, z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż dwóch opiekunów.

b)      Każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek obowiązującym w Przedszkolu. Z regulaminem każdorazowo nauczyciel zapoznaje wychowanków oraz rodziców/opiekunów prawnych.

c)       Jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych, może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel zobowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz zawiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.

 

W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w Przedszkolu nauczyciel jest zobowiązany:

a)      Udzielić pierwszej pomocy, w razie konieczności wezwać pogotowie.

b)      Niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

c)       Niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola.

 

Regulamin został opracowany i zaakceptowany przez dyrektora Przedszkola.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2018

Akademia Przedszkolaka

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Przedszkoledynow.pl